MozillaFirefox/MozillaFirefox.spec
changeset 727 727fef76f8d7
parent 725 b688c34894ee
child 731 6901225ca8b8
child 733 b2202fea7983
--- a/MozillaFirefox/MozillaFirefox.spec	Sat Apr 26 14:26:07 2014 +0200
+++ b/MozillaFirefox/MozillaFirefox.spec	Sun Apr 27 17:53:05 2014 +0200
@@ -121,7 +121,6 @@
 Patch30:    mozilla-aarch64-bmo-810631.patch
 
 # Firefox/browser
-Patch100:    firefox-browser-css.patch
 Patch101:    firefox-kde.patch
 Patch102:    firefox-kde-114.patch
 Patch103:    firefox-no-default-ualocale.patch
@@ -263,7 +262,6 @@
 %patch30 -p1
 
 # Firefox
-#%patch100 -p1
 %patch101 -p1
 %if %suse_version >= 1140
 %patch102 -p1